Zápis detí do prvého ročníka v šk. roku 2021/2022

Začína: 1. apríla 2021

Končí: 15. apríla 2021

Zápis detí do prvého ročníka našej Cirkevnej základnej školy sv. Martina prebehne nasledovne:

  1. V termíne od 1. do 15. apríla 2021 si stiahnite prihlášku, vyplňte ju (elektronicky, netlačte to, prosíme). Zároveň prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom dodržiavajte dĺžne a mäkčene.
  2. Taktiež si stiahnite aj čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom s prestupom dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy, vyplňte ho (elektronicky, netlačte to, prosíme).
  3. Vyplnenú prihlášku a čestné prehlásenie odošlite spolu na prihlasky@czshviezdoslavov.sk. Škola potom oba dokumenty spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov a podpisom. Odoslaním tejto prihlášky a čestného prehlásenia na uvedenú e-mailovú adresu súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov v súlade s §11 zákona č. 245/2008 Z. z., a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním.
  4. Potom si otvorte rezervačný formulár a rezervujte si čas osobného stretnutia, ktorého sa zúčastní vaše dieťa a vy – obaja jeho zákonní zástupcovia (nakoľko požadujeme, aby prihláška a čestné prehlásenie boli podpísané vami oboma). Osobné stretnutia sa budú konať v termíne 23.apríl 2021 (14.00 – 18.00) a 24.apríl 2021 (09.00-13.00). Na každé stretnutie máme 15 minút, pričom budeme dodržiavať všetky aktuálne nariadené hygienické opatrenia. Počas stretnutia overíme údaje a Vaše dieťa sa porozpráva s jedným z našich pedagógov, aby ten zistil, či je dieťa pripravené začať si plniť povinnú školskú dochádzku.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

V prípade, že počas osobného stretnutia jedného z našich pedagógov s Vašim dieťaťom nebude možné s istotou určiť, či je Vaše dieťa školsky spôsobilé a zrelé, požiadame Vás o dodatočné dodanie potvrdenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej základnej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2021, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v prihláške.

Aký by mal byť budúci prvák? Prečítajte si o tom viac v našom blogu.