Vami vybraný termín sme pre vás  rezervovali. Zároveň vás prosíme, aby v dohodnutom termíne prišiel na stretnutie aj druhý zákonný zástupca (nakoľko požadujeme, aby prihláška, resp. žiadosť bola podpísaná oboma zákonnými zástupcami), a tiež vaše dieťa (budúci druháci nemusia, ale radi ich privítame 🙂 ).

Detaily o termíne Vám boli zaslané na email, ktorý ste uviedli vo formulári.


Prosíme vás, aby ste počas stretnutia dodržiavali všetky aktuálne hygienické opatrenia (R-O-R) a aby sa aspoň jeden zo zákonných zástupcov preukázal negatívnym testom nie starším ako 7 dní (pokiaľ budeme v druhom alebo treťom stupni varovania).


Tiež Vás v záujme čo najväčšieho komfortu a ochrany zdravia prosíme, aby ste prišli načas, pokiaľ to je možné neprichádzajte ani skôr, ani neskôr.


Nezabudnite, prosím, doniesť k nahliadnutiu

  • vytlačené a podpísané čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom so zapísaním dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy;
  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020);
  • potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené, resp. v prípade, že máte záujem o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa)

Ak by sa čokoľvek zmenilo a uvedený termín by ste chceli zrušiť, prosím, napíšte nám email na info@czshviezdoslavov.sk.


Tešíme sa na Vás a Vaše dieťa! 🙂