V našom prvom školskom roku, t.j. 2021/2022 otvoríme jednu triedu v druhom ročníku. Ak chcete požiadať o prestup Vášho dieťaťa do našej školy, postupujte, prosíme, takto:

  1. Stiahnite si Žiadosť o prestup, vyplňte ju (elektronicky, netlačte to, prosím). Zároveň prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne, pričom dodržiavajte dĺžne a mäkčene.
  2. Taktiež si stiahnite aj čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom s prestupom dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy, vyplňte ho (elektronicky, netlačte to, prosíme).
  3. Vyplnenú žiadosť a čestné prehlásenie odošlite spolu na prihlasky@czshviezdoslavov.sk. Škola potom oba dokumenty spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov a podpisov. Odoslaním tejto žiadosti a čestného prehlásenia na uvedenú e-mailovú adresu súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov v súlade s §11 zákona č. 245/2008 Z. z., a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním.
  4. Prijatie prihlášky Vám potvrdíme emailom (zvyčajne do jedného dňa). Následne sa dohodneme na termíne osobného stretnutia, ktorého sa zúčastníte vy – obaja zákonní zástupcovia (nakoľko požadujeme, aby prihláška a čestné prehlásenie boli podpísané vami oboma), vaše dieťa radi uvidíme a privítame, no nemusí nevyhnutne prísť.
  5. Škole, ktorú teraz Vaše dieťa navštevuje, môžete oznámiť, že uvažujete o prestupe, v princípe však takúto povinnosť nemáte. Ak Vaše dieťa bude prijaté do našej školy, odošleme rozhodnutie o prijatí aj do školy, ktorú momentálne navštevuje a všetky potrebné náležitosti vybavíme bez potreby Vášho zapojenia sa do tohto procesu.

Pri overení údajov na osobnom stretnutí je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení;
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu;
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej základnej školy sv. Martina bude prijaté najneskôr 15.júna 2021, následne Vám bude doručené na adresu uvedenú v žiadosti o prestup.